Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

NOVINKY

arr3Náramky proti urieknutiu s 20%-nou zľavou !!Využite zľavu 20 % na všetky náramky proti urieknutiu ...

KONTAKTY

Eva Janglová
Kynecká 1
949 01 Nitra
tel: +421 908 557 187
napíšte nám

Obchodné podmienky

OBSAH

Článok I- Všeobecné ustanovenia

Článok II- Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Článok III- Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Článok IV- Práva a povinnosti zmluvných strán

Článok V- Kúpna cena a platobné podmienky

Článok VI- Dodacie podmienky

Článok VII- Záručné podmienky a reklamácie tovaru

Článok VIII- Výmena tovaru

Článok IX- Ochrana osobných údajov a záverečné ustanovenia, alternatívne riešenie sporov

 

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je JANG-E, spol. s r.o., so sídlom Kynecká 1, 949 01 Nitra, IČO: 46857010, DIČ: 2023605771, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 32742/N (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.ewelin-bizuteria.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“).

2. Sídlo a kontaktné údaje predávajúceho:


JANG-E, spol. s r.o.

Kynecká 1

949 01 Nitra

ewelin@ewelin.sk

t.č.: +421 908 557 187

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.ewelin-bizuteria.sk , ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

 

 

Článok II

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je kupujúcim pravdivo vyplnený a odoslaný elektronický formulár na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"). Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.ewelin-bizuteria.sk sú považované za záväzné.

2. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, špecifikáciu a množstvo objednávaného tovaru, spôsob platby za tovar a spôsob dodania tovaru. Odoslaním objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že súhlasí so všetkými ustanoveniami Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah objednávky. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho telefonicky alebo mailom na ewelin@ewelin.sk . Pri platbe na účet následne zašle predávajúci prostredníctvom e-mailu kupujúcemu podklady k platbe a kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu. Originálny daňový doklad je na vyžiadanie zasielaný v papierovej forme, inak je zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

4. Pred odoslaním údajov potrebných k platbe alebo pred odoslaním tovaru pri platbe na dobierku môže kupujúci doručiť prostredníctvom mailu alebo telefonicky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje, číslo objednávky, špecifikáciu a množstvo objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

5. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru.

6. Informácie a produkty na www.ewelin-bizuteria.sk môžu byť aktualizované a zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Dostupnosť tovaru je uvedená pri konkrétnom tovare.

 

Článok III

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal, vrátane darčekov k objednávke.

2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatváranej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo účtu kupujúceho. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa jedná o tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa). Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu: formular_odstupenie_od_zmluvy.pdf

3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

4. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu sídla predávajúceho zabalený tak, aby sa nepoškodil (nie na dobierku), pričom tovar nesmie byť nosený a poškodený. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní od doručenia vráteného tovaru cenu zaplatenú za tovar, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar odporúčame zaslať ako poistenú alebo doporučenú zásielku. Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy.

5. Ak predávajúci nesplní záväzky plynúce z kúpnej zmluvy, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade objednávky na dobierku, keď objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla, nedostupnosti, neodpovedania na e-maily a pod.

 

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný dodať na základe ním potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

 

 

Článok V

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky je kupujúcemu prostredníctvom e-mailu zaslané potvrdenie objednávky. Pri platbe na účet budú následne kupujúcemu zaslané údaje potrebné na platbu. Daňový doklad (faktúru) zasielame e-mailom, prípadne na vyžiadanie spolu s objednaným tovarom. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v návrhu kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dopravu tovaru (ďalej len "kúpna cena") najneskôr pri prevzatí tovaru.

2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží platbu do 7 dní od objednania, bude objednávka automaticky zrušená. Objednaný tovar predávajúci expeduje až po pripísaní platby na jeho účet.

3. Tovar je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. 

4. Ceny za tovar a dopravu tovaru sú uvedené vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

Článok VI

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.

2. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar na dohodnutom mieste. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na dohodnutú adresu a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

3. V prípade, ak kupujúci pri preberaní zásielky zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, nie je povinný tovar prevziať, alebo vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca a tovar preberie.

4. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5. Poplatok za doručenie do pobočky Zásielkovne je 3,50 eur, za doručenie na adresu (Packeta) je 5 eur. Štandardná doba dodania sú 2 pracovné dni od vyexpedovania tovaru. 

6. Pokiaľ je objednávka vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

7. V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR sa dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia zmluvných strán.

 

Článok VII

Záručné podmienky a reklamácie tovaru

1. Na dodaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym používaním alebo ošetrovaním výrobku. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia Občianskym zákonníkom.

2. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil.

3. Záruka môže byť predávajúcim zamietnutá v prípade neoznámenia zjavných vád pri prevzatí tovaru alebo uplynutia záručnej doby tovaru.

4. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

5. Ak vadu nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Postup pri reklamácii

1) Kupujúci bezodkladne po zistení vady zašle emailom na ewelin@ewelin.sk alebo písomne na adresu predávajúceho reklamáciu s popisom vady.

2) Na výzvu predávajúceho zašle kupujúci poškodený tovar na svoje náklady na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť čistý a v originálnom balení.

3) Predávajúci dodá vymenený alebo opravený tovar kupujúcemu na svoje náklady.

4) Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu.


Článok VIII

Výmena tovaru

1. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nevyhovuje z dôvodu nesprávnej veľkosti alebo farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej veľkosti alebo farby do 7 dní od prevzatia tovaru. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby predávajúceho. Pri nevyhovujúcej veľkosti sa informujte, či je možné produkt zväčšiť alebo zmenšiť.

2. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci. Za výmenu si je predávajúci oprávnený účtovať poštovné podľa článku VI týchto Obchodných podmienok.

3. Vymieňaný tovar nesmie byť nosený, resp. inak znehodnotený, musí byť čistý a v originálnom balení.

Postup pri výmene tovaru

1) Kupujúci je povinný zaslať emailom na ewelin@ewelin.sk alebo písomne na adresu predávajúceho žiadosť o výmenu. V nej uvedie špecifikáciu tovaru, ktorý chce vymeniť ako i tovaru nového.

2) Na výzvu predávajúceho zašle kupujúci nevyhovujúci tovar na svoje náklady na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci je povinný zvoliť pre samotnú prepravu taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.

3) Vymieňaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene (kupujúci si uschová doklad o zaslaní). Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Poštovné za pôvodnú objednávku sa nevracia. Tovar zasielaný na výmenu odporúčame poistiť.

4) Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu do 30 dní odo dňa prevzatia nevyhovujúceho tovaru.

 

 

Článok IX

Ochrana osobných údajov a záverečné ustanovenia

1. K osobným údajom našich zákazníkov pristupujeme zodpovedne a férovo. Spracovávané údaje nebudú zverejnené a neposkytneme ich tretej strane s výnimoku rozsahu potrebného na doručenie objednávky. Pre riadne vybavenie objednávky a komunikáciu so zákazníkom potrebujeme nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, v prípade právnickej osoby či živnostníka aj obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ.

2. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len na účel uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy a predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou prepravcov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15, ods. 1, písm. e), bod 3 a bod 4 sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám resp. okruhu príjemcov:

  • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, DIČ: 2021879959
  • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014.

3. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Po súhlase kupujúceho môžu byť použité na účely zasielania newslettrov z internetovej stránky Ewelin-bizuteria.sk

4. Obchodné podmienky sú platné a záväzné v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. Náležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi.

 

Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na ewelin@ewelin.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 2.augusta 2016.